De haven van Scheveningen (2024)

De haven van Scheveningen ligt direct aan de Noordzee en centraal aan de Nederlandse kust, waardoor snel in- en uitvaren mogelijk is. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en de havens van Hoek van Holland en IJmuiden zijn voor goederenschepen in minder dan een uur te bereiken.

De kades bieden genoeg ruimte voor het verschepen en opslaan van goederen. De haven wordt jaarlijks door meer dan 7.500 schepen aangedaan. Naast offshore-, vracht- en koelschepen varen verschillende visserijschepen de haven in en uit.

Het Begin link: Havenbedrijf en Bediencentrale, einde link. zorgt 24 uur per dag voor een snelle en veilige in- en uitvaart van het scheepvaartverkeer. Ook beheert, exploiteert en onderhoudt het Havenbedrijf en Bediencentrale de tunnelcentrale in de haven.

Vanaf 2023 geldt de Verordening Scheveningen Haven 2023. Deze nieuwe regels zorgen voor een beter scheepvaartverkeer. En voor meer veiligheid in en om de haven. De regels van de gemeente gaan beter om met:

  • nieuwe ontwikkelingen in de scheepvaart
  • milieu en hygiëne
  • techniek
  • ruimtelijke ordening

Andere Nederlandse zeehavens gebruiken de verordening ook. Daardoor zijn de regels in veel zeehavens hetzelfde. Wel staan er regels in die speciaal voor de haven in Scheveningen gelden.

Bekijk het Begin externe link: Voorstel van het college inzake Verordening Scheveningen Haven Den Haag 2023 (RIS313843)(Externe link), einde externe link..

Iedereen mag werken aan een schip of aan een voorwerp op een schip. Bekijk hieronder het voorbeeld van een Werkvergunning haven Scheveningen.

Voorbeeld Werkvergunning haven Scheveningen

(PDF, 161,6 KB)

Werkzaamheden moet u altijd van tevoren aanmelden.

De haven van Scheveningen (1)

De haven van Scheveningen is volop in ontwikkeling. De visserij, havengebonden dienstverlening/offshore support, watersport en vernieuwingen op bijvoorbeeld het gebied van scheepvaart en waterbeheer staan hierbij voorop. Samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen gericht op kust en zee neemt toe. Lees meer op Begin link: Bouwen in Scheveningen Haven, einde link. .

In de Eerste Haven staat de beroepsvisserij centraal, zoals de rederijen en de visafslag. Hier staat ook het kantoor van het Havenbedrijf en de Verkeerscentrale. Bovendien is er plaats voor offshore-schepen, grote commerciële vaartuigen, de sleepdienst en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). De kades kenmerken zich door grote industriële bedrijvigheid.

De haven van Scheveningen (2)

Tweede Haven: recreatie

De haven van Scheveningen (3)

De Tweede Haven is de recreatiehaven. Naast de jachthaven biedt zij plaats aan chartervaartuigen, kleine beroepsvisserij en sportvisserij. Op de kades vindt u veel horeca, waardoor het gebied zijn kenmerkende sfeer krijgt. De haven is een mix van bedrijvigheid en toerisme.

De Derde Haven biedt plaats aan bijzondere schepen, zoals die van Rijkswaterstaat. Deze haven wordt deels ontwikkeld tot zeezeilhaven. Ook zijn er mogelijkheden voor de beroepsvaart. De kade kan gebruikt worden door bedrijfsschepen en onderzoeksschepen, maar is ook geschikt voor grotere zeilschepen.

De haven van Scheveningen (4)

In Scheveningen zijn regelmatig evenementen. Bekijk het actuele evenementenoverzicht van Begin externe link: Scheveningen(Externe link), einde externe link..

Havenbedrijf en Bediencentrale

Visafslagweg 1
2583 DM Den Haag
Telefoon: (070) 352 77 01 (maandag – vrijdag, van 8.00 tot 16.00 uur)
Telefoon: (070) 352 77 21 (overige dagen, uren)
E-mail: Begin link: havenbedrijf@denhaag.nl, einde link.

Verkeerscentrale Scheveningen (scheepvaart)

Marifoon: VHF 21
Telefoon: (070) 352 77 21 (24 uur per dag)
E-mail: Begin link: vkc.scheveningen@denhaag.nl, einde link.

Jachthaven Scheveningen

Marifoon: VHF 31
Telefoon: (070) 352 00 17
Mobiel: 06 – 53 29 31 37
E-mail: Begin link: info@jachtclubscheveningen.com, einde link.

G. de Ruiter Scheepsagenturen B.V.

Telefoon: (070) 354 88 54
E-mail: Begin link: g.de.ruiter01@planet.nl, einde link.

Visafslag United Fish Auctions Scheveningen

Mobiel: 06 – 28 48 32 44
E-mail: Begin link: harteveld@unitedfishauctions.com, einde link.

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070

De haven van Scheveningen (2024)

FAQs

Is it worth going to Madurodam? ›

This attraction was a miniature version of Netherlands, in case anyone was confused like us, thinking it was about mini Europe (that was supposed to be in Brussels). We did enjoy the visit, and spent about an hour there, taking lots of pictures, and watching a 5-minute show. Fantastic and well worth a visit or two.

How many days are enough to visit the Netherlands? ›

7–9 days, add: Rotterdam and Leiden (day-trip from Haarlem or Delft), or more day-trip towns north of Amsterdam (Alkmaar and Hoorn/Enkhuizen) 10–11 days, add: Arnhem (for the two first-rate museums nearby) and either Utrecht or more time in Delft to day-trip to The Hague.

How many hours to spend in Madurodam? ›

There is no time limit for your visit to Madurodam Miniature Park. You can spend as much time as you like exploring the park and its attractions. You can get a full refund if you cancel your Madurodam tickets up to 24 hours before the schedule. You need approximately 2 hours to explore all the attractions at Madurodam.

What is a fun fact about Madurodam? ›

Madurodam was named after George Maduro, a Dutch law student from Curaçao who fought the Nazi occupation forces, first as a lieutenant in the army and later as a member of the Dutch resistance, and who died at Dachau concentration camp in 1945.

What is the best month to go to Netherlands? ›

The best time to visit the Netherlands is in June, or between September and November, when the leaves change and the foods and beers of the festive season emerge.

Is Netherlands a cheap country to visit? ›

The Netherlands is known for many things – sublime art, sustainability initiatives, glorious countryside – but low prices isn't typically one of them (especially not in Amsterdam, with the capital ranking as one of Europe's most expensive cities). Still, there are plenty of opportunities to minimize costs.

What is the best way to tour the Netherlands? ›

What is the best way to tour the Netherlands? The best way to get around the Netherlands is by train and public transportation. If you plan on going to small villages and avoiding the cities, however, your trip might be better suited for a rental car.

Is Madurodam for kids? ›

Little ones will enjoy the Miffy playground. For older children, there is the Waddenzee playground. Both can be found close to the Panorama Café. So you can relax on the terrace while the kids let off steam.

What is the tiny city in Amsterdam? ›

Located on the river Zaan, just north of Amsterdam is Zaandam — a city that's been dubbed a real-life Lego village by tourists for its unique-looking buildings. “Don't skip out this place in the Netherlan️ds,” one TikToker wrote alongside a clip showing off Zaandam.

Is Madurodam open in October? ›

Madurodam is open every day of the year.

What is the miniature city of Amsterdam? ›

Madurodam is packed with beautifully made small model replicas of Dutch landmarks, canals and parks. The miniature park includes renowned palaces, churches, farms, town halls, towers, squares, streets and many other typical sights. All the models are 25 times smaller than the real buildings.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated:

Views: 5908

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.